تبریز نینجا

Comoras
Clan Badge
10,101
2,700
6,293
Sólo con invitación
0
Nunca
182
?
?

كلن در حال عضو گيرى .در صورت بودن در وار زدن هر دو اتك اجباى ،توهين مساوى با كيك درخواست مقام ممنوع ،مقام فقط با تاييد ليدر و كوليدر ها داده ميشه زدن چالش هم اجباريه مرسى

Récords del Clan

30,028
23,962
4
#RR9CCJQ

Players Trofeos Ranking

10,101

Comoras

139

Racha actual de victorias en guerras

0

Mundial

1,242,778

Comoras

167

Mejor racha de victorias en guerras

4

Mundial

1,918,842

Comoras

206

Total de guerras ganadas

182

Mundial

559,249

Comoras

42

Récords del Clan

Clans Trofeos Ranking

Comoras

June 12, 2018
7

Clans Trofeos en Enfrentamientos Ranking

Comoras

June 13, 2018
15

Racha actual de victorias en guerras

Mundial

April 28, 2016
78,719

Comoras

June 27, 2018
63

Total de guerras ganadas

Mundial

March 8, 2017
233,822

Comoras

November 29, 2018
39