<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

YÊN THỦY VIP

40
Invite only
Vietnam
1,800
Master League II 40,349 37,719 4 Always 317 0 162
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

Clan là điểm vui chơi của tất cả mọi người , với nguyên tắc vui vẻ ,hòa đồng giúp đỡ, tôn trọng .War đúng , đủ theo phân công để chiến thắng . Vì mục tiêu và lợi ích chung của clan . luôn tuyển TV war 7d

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote