<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Win Time二营

47
Anyone can join
Vietnam
2,000
Crystal League II 36,248 0 1 Always 322 0 278
Clan Wars
Clan War League
Friendly

mời ae vào , done lính theo yêu cầu , hòa đồng thân thiện vui vẻ , hội chiến thường xuyên. nơi ae chia sẻ những điều khó khăn muộn phiền trong cuộc sống , chỉ tuyển người chăm war , trách nhiệm,nói không với khách du lịch , spam . thân

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote