<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

VN.Victory

30
Anyone can join
Vietnam
0
Master League III 18,958 0 0 Always 516 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

Đời chơi game lấy anh em làm tri kĩ👉 Người ích kĩ chỉ nhận không cho🐕. Anh hùng war lấy ⭐️ làm trọng. kẻ tiểu nhân lấy BOUNS làm giầu. 🔫🔫 A E vui vẻ nhiệt tình gắn bó. TỨ Hai là huynh đệ. war phải l

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote