<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

nhiet tinh clan

45
Anyone can join
Vietnam
2,000
Champion League III 48,539 43,497 1 Always 337 3 330
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing

- chào mừng ACE đến với Nhiệt Tình Clan. - ACE Nào tham gia war bật đèn xanh không war bật đò

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote