<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

DucTrong

36
Closed
International
4,000
Crystal League I 36,088 33,299 0 Always 577 ? ?
Clan War League
Friendly
Relaxed

Clan vui vẻ là 9. Trách nhiệm và nghĩa vụ phát triển clan là 10. Tôi mong AE luôn hòa đồng với mọi người vì đây là tập thể .war nhiệt tình k vượt nhà war và k dont lính bậy k chửi lộn k kích . dont lính theo yêu c.chủ clan nhiều tuổi. mong ae trọng.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote