<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

CoC Vietnam

30
Invite only
Vietnam
3,300
Master League II 38,181 0 2 Always 696 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Talkative

👹 CLAN WAR ☠️. Chúng tôi đến, chúng tôi chiếm, chúng tôi cướp, chúng tôi hiếp hết gái ngon của các bạn.😈😈😈. Chào các chiến hữu gia nhập hội thích hấp diêm. Đủ khả năng clear được ngang hall thì đi war với ae!

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote