<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

COC HANOI

32
Anyone can join
Canada
800
Master League I 39,007 34,777 0 Always 753 ? ?
Clan War League
Underdog

1.zalo nhóm:https://zalo.me/g/hpqzyj291 "ai k vô được thì để lại số zalo" Từ năm 2023 hội chì ĐANH WAR THƯỜNG. Hội không seach war 7D.WAR 7D CHỈ ĐÁNH TRÊN HỘI PHỤ #2PVL2CJ8C

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote