<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

AE Việt Nam

11
Anyone can join
Vietnam
0
Master League III 6,816 4,467 23 Always 99 ? ?
International
Relaxed

Tuyển thành viên vào clan đánh kinh đô hội cấp 10, clan chỉ war thường+ kinh đô không war7d

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote