OM AS

홀 12
BH 8
BUGIS MATAJANG
1
공동 대표
203
845
전설 리그
6,336
1,884
3,662
857
6,718
14,010
170
11

영웅

유닛

장인 기지

마법

최고 기록

전설 리그
6,336
3,662
12,689
#2YYJQJ08L

Players 전설 트로피 Ranking

1,884

전 세계

173,485

Players 트로피 Ranking

6,336

전 세계

64

인도네시아 공화국

10

최고 트로피

6,336

인도네시아 공화국

207
205

지원받은 유닛

13,968

인도네시아 공화국

224
206

공격 성공

170

인도네시아 공화국

385