☢ᏴᎬᎪᏚᎢ ᎷᎾᎠᎬ ᎾƝ☢

Allemagne
Clan Badge
51,221
4,200
39,073
Sur invitation
1
Toujours
540
?
?

ᏝᎬᏀᎬƝᎠᏚ ᎪᎡᎬ ƝᎾᎢ ᏴᎾᎡƝ, ᎢᎻᎬᎩ ᎪᎡᎬ ᎷᎪᎠᎬ. ᏚᎰᏟᎻ ᎬᎡᎻᎬᏴᎬƝ, ᎰᎷᎷᎬᎡ ᏌƝᎠ ᎰᎷᎷᎬᎡ ᏔᎰᎬᎠᎬᎡ, ᏴᎰᏚ ᎠᎰᎬ ᏝᎪᎬᎷᎷᎬᎡ ᏃᏌ ᏝᎾᎬᏔᎬƝ ᏔᎬᎡᎠᎬƝ. ᎷᎪᏟᎻᎢ ᎬᏌᏟᎻ ᏴᎬᎡᎬᎰᎢ ᎵᏌᎬᎡ ᎡᏌᎻᎷ ᏌƝᎠ ᎬᎻᎡᎬ. ⚔ 🛡 ᏴᎬ ᏢᎪᎡᎢ ᎾᎵ ᏐᎢ...

Meilleurs Résultats du Clan

58,338
43,760
17
#U8CQPR9
1
HDV 12
BH 8
255
Ligue Légende
5,972
1,558
18,363
4,350
3,668
19,690
15,734
139
9
2
HDV 12
BH 8
214
Ligue Légende
5,769
1,416
3,689
3,215
995
1,456
1,707
0
0
3
HDV 12
BH 8
209
Ligue Légende
5,637
888
6,348
4,180
2,339
2,319
10,236
106
2
4
HDV 12
BH 8
187
Ligue Légende
5,620
96
659
3,399
1,253
2,165
3,990
180
17
5
HDV 12
BH 8
186
Ligue Légende
5,605
770
5,538
3,575
1,155
3,218
5,858
120
2
6
HDV 12
BH 8
215
Ligue Légende
5,523
911
6,131
4,324
2,811
2,090
2,742
19
0
7
HDV 12
BH 8
199
Ligue Légende
5,517
939
4,206
4,428
2,562
601
744
73
7
8
HDV 12
BH 8
215
Ligue Légende
5,511
842
14,413
4,103
1,676
1,349
3,134
107
4
9
HDV 12
BH 8
227
Ligue Légende
5,457
1,506
21,089
3,951
1,566
3,703
3,383
52
6
10
HDV 12
BH 8
228
Ligue Légende
5,454
1,691
11,561
3,942
2,658
5,933
4,332
172
8
11
HDV 12
BH 7
202
Ligue Légende
5,412
658
1,414
3,743
1,364
3,776
5,657
29
1
12
HDV 12
BH 8
230
Ligue Légende
5,357
1,279
6,117
2,775
974
795
736
49
7
13
HDV 12
BH 8
201
Ligue Légende
5,347
1,065
8,654
3,400
1,198
6,907
8,191
46
4
14
HDV 12
BH 7
218
Ligue Légende
5,288
1,043
2,833
2,821
761
1,214
4,067
32
3
15
HDV 12
BH 8
189
Ligue Légende
5,230
865
338
4,110
1,929
2,985
1,768
29
6
16
HDV 12
BH 8
217
Ligue Légende
5,159
1,595
7,578
4,266
2,682
7,797
3,398
6
3
17
HDV 12
BH 8
203
Ligue Légende
5,153
1,723
2,884
4,117
2,184
1,397
2,282
31
5
18
HDV 12
BH 8
223
Ligue Légende
5,152
2,131
8,914
3,722
2,272
956
522
24
6
19
HDV 12
BH 8
221
Ligue Légende
5,130
1,125
7,798
4,255
3,374
1,779
1,084
29
6
20
HDV 12
BH 8
207
Ligue Légende
5,066
691
4,402
4,326
2,232
2,113
4,950
13
2
21
HDV 12
BH 8
216
Ligue Légende
5,047
1,391
4,465
4,034
1,772
11,262
3,726
91
7
22
HDV 12
BH 8
206
Ligue Légende
5,018
1,591
3,616
4,273
2,388
908
1,980
60
2
23
HDV 12
BH 8
190
Ligue Légende
5,015
686
4,088
4,044
2,419
913
2,623
43
5
24
HDV 12
BH 8
205
Ligue Titan I
4,948
1,244
7,232
3,193
1,249
2,180
510
0
8
25
HDV 12
BH 8
217
Ligue Titan I
4,939
1,645
18,887
4,616
2,212
645
617
54
3
26
HDV 12
BH 8
246
Ligue Titan I
4,934
2,005
4,165
3,999
2,047
2,985
2,438
20
7
27
HDV 12
BH 8
210
Ligue Titan I
4,932
2,310
1,900
4,148
2,924
1,770
3,507
5
5
28
HDV 12
BH 8
216
Ligue Titan I
4,921
777
4,519
3,884
1,458
1,968
3,608
41
4
29
HDV 12
BH 8
224
Ligue Titan I
4,902
1,358
4,897
4,098
1,945
843
888
69
1
30
HDV 12
BH 7
222
Ligue Titan I
4,787
839
5,464
2,944
875
240
216
25
5
31
HDV 12
BH 8
218
Ligue Titan I
4,780
631
2,542
4,438
3,385
1,343
1,232
40
3
32
HDV 12
BH 8
219
Ligue Titan I
4,763
1,132
1,060
3,809
1,555
1,424
1,660
25
2
33
HDV 12
BH 8
244
Ligue Titan I
4,737
1,207
2,661
3,965
2,787
5,756
15,167
108
7
34
HDV 12
BH 8
198
Ligue Titan I
4,706
941
7,039
3,429
2,029
1,985
5,263
129
12
35
HDV 12
BH 5
186
Ligue Titan II
4,690
1,028
707
1,662
107
3,024
2,204
11
2
36
HDV 12
BH 8
213
Ligue Titan II
4,659
2,163
592
3,969
1,362
610
1,552
26
1
37
HDV 12
BH 8
210
Ligue Titan II
4,643
1,103
925
2,630
765
2,005
3,126
15
0
38
HDV 12
BH 8
220
Ligue Titan II
4,594
1,117
6,730
4,116
1,587
802
550
3
0
39
HDV 12
BH 8
219
Ligue Titan II
4,401
1,167
1,284
4,000
2,700
653
0
119
9