بچه های شمال

Irán (República Islámica de)
Clan Badge
14,032
0
12,890
Sólo con invitación
0
Siempre
102
3
128

دوستان لطفا وار رو بزنید و رک پر کنین در صورتی ک خلاف مقررات بازی کنید خلع مقام میشین

Récords del Clan

15,190
13,518
2
#PQ02JLGY
1
121
Liga de Maestros II
2,872
?
2,924
?
57
30
?
?
2
141
Liga de Cristal II
2,345
?
2,299
?
0
0
?
?
3
Ayto. 10
BH 7
134
Liga de Cristal II
2,258
135
2,898
1,204
40
31
18
3
4
112
Liga de Cristal III
2,180
?
1,939
?
0
0
?
?
5
134
Liga de Cristal III
2,149
?
2,266
?
0
0
?
?
6
105
Liga de Cristal III
2,124
?
2,815
?
61
58
?
?
7
97
Liga de Oro I
1,964
?
50
?
0
0
?
?
8
102
Liga de Oro I
1,831
?
1,511
?
341
0
?
?
9
109
Liga de Oro I
1,824
?
1,808
?
0
0
?
?
10
104
Liga de Oro I
1,816
?
1,425
?
0
0
?
?
11
89
Liga de Oro II
1,781
?
744
?
0
0
?
?
12
Ayto. 9
BH 3
102
Liga de Oro II
1,773
442
110
2
0
0
0
0
13
93
Liga de Oro II
1,634
?
1,909
?
0
0
?
?
14
73
Liga de Oro III
1,411
?
0
?
0
0
?
?
15
69
Liga de Plata I
1,308
?
1,649
?
0
0
?
?
16
Ayto. 8
BH 3
57
Liga de Plata I
1,272
86
237
7
0
0
0
0
17
66
Liga de Plata I
1,259
?
50
?
0
0
?
?
18
Ayto. 7
BH 6
48
Liga de Plata II
1,082
9
1,889
257
0
0
0
0
19
47
Liga de Plata III
978
?
1,725
?
0
380
?
?
20
36
Liga de Plata III
924
?
866
?
0
0
?
?