بچه های شمال

Irán (República Islámica de)
Clan Badge
14,258
0
12,257
Sólo con invitación
0
Siempre
102
3
127

دوستان لطفا وار رو بزنید و رک پر کنین در صورتی ک خلاف مقررات بازی کنید خلع مقام میشین

Récords del Clan

15,190
12,257
2
#PQ02JLGY
1
127
Liga de Maestros III
2,727
?
2,805
?
28
29
?
?
2
140
Liga de Maestros III
2,703
?
2,201
?
0
0
?
?
3
111
Liga de Cristal II
2,345
?
3,001
?
112
0
?
?
4
100
Liga de Cristal II
2,250
?
2,569
?
49
28
?
?
5
134
Liga de Cristal II
2,246
?
2,266
?
0
0
?
?
6
112
Liga de Cristal III
2,180
?
1,939
?
0
0
?
?
7
108
Liga de Cristal III
2,107
?
1,775
?
0
0
?
?
8
97
Liga de Oro I
1,964
?
50
?
0
0
?
?
9
98
Liga de Oro I
1,936
?
1,521
?
0
0
?
?
10
104
Liga de Oro I
1,863
?
1,425
?
0
0
?
?
11
89
Liga de Oro II
1,781
?
744
?
0
0
?
?
12
102
Liga de Oro II
1,773
?
110
?
0
0
?
?
13
93
Liga de Oro II
1,634
?
1,909
?
0
0
?
?
14
73
Liga de Oro III
1,411
?
0
?
0
0
?
?
15
69
Liga de Plata I
1,308
?
1,649
?
0
0
?
?
16
57
Liga de Plata I
1,272
?
237
?
0
0
?
?
17
66
Liga de Plata I
1,259
?
50
?
0
0
?
?
18
45
Liga de Plata II
1,048
?
1,912
?
0
132
?
?
19
36
Liga de Plata III
924
?
866
?
0
0
?
?