خودمونی ها

Internacional
Clan Badge
4,981
0
4,342
Abierto
0
Desconocida
99
?
?

به کلن خودتون خوش آمدید رفتار نیک کردار نیک پندار نیک و وار شیک وگرنه کیک شیک ممنون تاسیس 96/3/4

Récords del Clan

15,977
12,446
13
#CJY80CP2
1
79
Liga de Oro III
1,518
?
1,387
?
0
0
?
?
2
Ayto. 8
BH 5
73
Liga de Plata I
1,230
76
1,786
217
0
0
0
0
3
38
Liga de Plata II
1,122
?
509
?
0
0
?
?
4
37
Liga de Plata II
1,094
?
1,071
?
0
0
?
?
5
59
Liga de Plata II
1,026
?
1,779
?
0
0
?
?
6
35
Liga de Plata II
1,001
?
571
?
0
0
?
?
7
47
Liga de Plata III
954
?
1,393
?
0
0
?
?
8
18
Liga de Bronce I
761
?
144
?
0
0
?
?
9
11
Liga de Bronce III
407
?
0
?
0
0
?
?
10
9
Sin liga
350
?
0
?
0
0
?
?
11
11
Sin liga
329
?
50
?
0
0
?
?
12
8
Sin liga
318
?
0
?
0
0
?
?
13
6
Sin liga
185
?
0
?
0
0
?
?
14
7
Sin liga
179
?
0
?
0
0
?
?