خودمونی ها

Internacional
Clan Badge
8,086
0
7,331
Sólo con invitación
0
Desconocida
99
?
?

به کلن خودتون خوش آمدید رفتار نیک کردار نیک پندار نیک و وار شیک وگرنه کیک شیک ممنون تاسیس 96/3/4

Récords del Clan

15,977
12,446
13
#CJY80CP2
1
144
Liga de Campeones III
3,263
?
3,481
?
0
1
?
?
2
96
Liga de Cristal III
2,145
?
1,776
?
0
0
?
?
3
78
Liga de Cristal III
2,058
?
1,387
?
0
0
?
?
4
72
Liga de Plata I
1,245
?
1,786
?
0
0
?
?
5
38
Liga de Plata II
1,122
?
509
?
0
92
?
?
6
37
Liga de Plata II
1,094
?
1,071
?
20
40
?
?
7
52
Liga de Plata II
1,046
?
756
?
11
128
?
?
8
47
Liga de Plata II
1,016
?
1,457
?
0
55
?
?
9
33
Liga de Plata III
992
?
571
?
0
0
?
?
10
59
Liga de Plata III
962
?
1,779
?
0
15
?
?
11
18
Liga de Bronce I
761
?
144
?
0
0
?
?
12
11
Liga de Bronce III
407
?
0
?
0
0
?
?
13
9
Sin liga
350
?
0
?
0
0
?
?
14
8
Sin liga
318
?
0
?
0
0
?
?
15
11
Sin liga
276
?
50
?
0
10
?
?
16
6
Sin liga
185
?
0
?
0
0
?
?
17
7
Sin liga
179
?
0
?
0
0
?
?