<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

VINH BAO WAR

41
Anyone can join
Vietnam
1,800
Crystal League I 28,636 0 0 Always 526 4 528
Clan War League
Friendly Wars
Clan Games

Quân tử lấy * làm trọng, tiểu nhân lấy bonus làm giàu. Clan dnt quân nhiệt tình, req hết sức. Thương nhau để sống.......(thông nhau để sướng)

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote