<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Vietnam War

20
Anyone can join
Vietnam
2,000
Champion League I 35,722 30,938 3 Always 942 ? ?
Base Designing
Farming
Donations

0933080491 clan ko thiếu lính,ko thiếu gái đẹp,ko thiếu tình nghĩa,chỉ thiếu ae gắn bó,tháng 6 hoạt động bt nhưng k tài trợ bay cúp nhé ae,ngưng 1 tháng vì có việc bận đột xuất

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote