Vietnam War

Viet Nam
Clan Badge
53,045
4,200
41,757
Closed
1
Always
550
?
?

💢VIỆN DƯỠNG LÃO VNW_KÍNH CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG✌️✋🤝🔞

Clan Bests

57,269
43,130
45
#8C8U0LP0
1
TH 12
BH 8
211
Legend League
6,030
1,733
775
4,317
3,374
518
19,934
11
2
2
TH 12
BH 8
220
Legend League
6,003
1,305
8,560
4,171
2,216
107
0
127
0
3
TH 12
BH 8
221
Legend League
5,895
1,894
10,400
4,690
7,233
10,145
14,377
176
6
4
TH 12
BH 8
219
Legend League
5,843
1,170
4,798
3,434
959
1,147
703
29
5
5
TH 12
BH 8
221
Legend League
5,582
1,042
1,813
4,062
1,465
2,940
14,116
23
1
6
TH 12
BH 8
207
Legend League
5,569
1,673
145
4,359
2,802
611
904
127
7
7
TH 12
BH 8
221
Legend League
5,560
1,898
11,975
4,523
3,331
10,232
8,739
67
4
8
TH 12
BH 8
182
Legend League
5,555
798
4,018
1,728
4
296
46
20
9
TH 12
BH 7
231
Legend League
5,463
995
3,604
2,764
883
324
1,107
70
1
10
TH 12
BH 8
253
Legend League
5,437
2,137
19,978
3,570
1,848
9,150
366
60
8
11
TH 12
BH 8
203
Legend League
5,388
1,918
13,925
4,058
3,951
1,116
4,770
81
3
12
TH 12
BH 8
216
Legend League
5,373
1,845
4,049
4,357
1,673
4,690
8,218
36
0
13
TH 12
BH 8
221
Legend League
5,326
1,580
6,194
3,026
898
102
360
88
1
14
TH 12
BH 8
213
Legend League
5,324
1,768
589
3,332
1,195
4,901
7,267
21
0
15
TH 12
BH 8
232
Legend League
5,211
1,735
9,467
3,720
1,512
107
685
31
3
16
TH 12
BH 8
224
Legend League
5,159
1,982
9,226
3,016
744
244
482
59
0
17
TH 12
BH 8
211
Legend League
5,158
2,188
2,572
3,902
1,850
182
7,167
89
0
18
TH 12
BH 7
219
Legend League
5,146
1,800
7,128
2,984
726
2,125
4,479
131
6
19
TH 12
BH 8
220
Legend League
5,125
1,520
3,146
4,067
2,030
2,956
13,419
47
2
20
TH 12
BH 8
235
Legend League
5,113
1,076
2,501
4,174
1,690
7,440
3,123
44
2
21
TH 12
BH 8
224
Legend League
5,084
1,703
4,608
4,410
2,873
3,259
1,886
39
1
22
TH 12
BH 8
212
Legend League
5,070
1,641
5,271
4,178
3,481
2,288
4,406
39
4
23
TH 12
BH 7
245
Legend League
5,060
815
1,541
3,560
1,132
729
3,754
3
0
24
TH 12
BH 5
224
Legend League
5,033
1,681
10,130
1,292
56
2,056
4,496
17
2
25
TH 12
BH 8
215
Legend League
5,005
851
4,212
4,060
2,465
0
42
32
1
26
TH 12
BH 8
211
Titan League I
4,987
1,281
6,595
3,127
543
804
1,086
6
1
27
TH 12
BH 8
217
Titan League I
4,982
1,794
3,445
4,235
2,016
1,200
4,448
2
0
28
TH 12
BH 8
217
Titan League I
4,971
1,775
5,107
4,098
2,323
5,570
10,090
25
2
29
TH 12
BH 8
209
Titan League I
4,909
1,426
565
4,664
2,779
4,432
3,018
129
1
30
TH 12
BH 8
226
Titan League I
4,734
1,998
2,099
4,502
3,194
400
728
21
3
31
TH 12
BH 8
230
Titan League I
4,700
2,114
5,932
3,836
2,212
1,084
112
108
0
32
TH 12
BH 8
228
Titan League II
4,693
1,557
804
4,440
3,758
1,523
5,277
190
0
33
TH 12
BH 8
204
Titan League II
4,688
1,233
543
3,374
1,401
2,819
5,391
50
3
34
TH 12
BH 8
222
Titan League II
4,675
2,324
4,651
3,538
1,335
429
1,550
5
0
35
TH 12
BH 8
213
Titan League II
4,630
1,680
607
4,231
2,233
2,721
2,363
34
5
36
TH 12
BH 6
203
Titan League II
4,623
1,324
182
2,048
279
180
3,136
16
1
37
TH 12
BH 8
226
Titan League II
4,596
1,379
1,273
4,247
1,533
2,707
1,574
61
1
38
TH 12
BH 8
249
Titan League II
4,581
1,984
7,853
3,190
1,577
540
2,751
14
3
39
TH 12
BH 8
220
Titan League II
4,572
1,178
1,518
3,970
4,081
1,478
5,162
23
10
40
TH 12
BH 8
267
Titan League II
4,492
1,680
2,162
3,966
1,818
53,843
4,626
21
1
41
TH 11
BH 6
192
Titan League II
4,490
689
3,823
801
1,735
1,864
124
7
42
TH 12
BH 8
174
Titan League II
4,489
704
527
3,919
1,375
1,712
3,418
78
1
43
TH 12
BH 7
186
Titan League II
4,412
1,003
2,375
759
1,380
3,750
12
0
44
TH 12
BH 8
186
Titan League III
4,331
672
3,898
1,287
547
2,182
51
3
45
TH 12
BH 8
211
Titan League III
4,294
1,003
184
4,032
1,959
4,131
8,480
242
14
46
199
Titan League III
4,192
?
2,998
4,911
?
7,098
21,174
?
?
47
TH 11
BH 6
216
Titan League III
4,109
1,594
4,298
635
5,896
11,158
109
9