<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

TP.HCM.VN

48
Anyone can join
Vietnam
3,000
Master League I 43,689 39,683 0 Always 545 ? ?
Clan War League
Clan Games

HỘI NGƯỜI LỚN TUỔI. ANH EM NÀO KHÔNG WAR BẬT OFF ĐỎ, THAM GIA WAR BẬT ON XANH VÀ PHẢI ĐÁNH HẾT LƯỢT . CẢM ƠN RẤT NHIỀU .

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote