<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Đà Nẵng WAR

40
Invite only
Vietnam
3,700
Master League II 44,502 44,689 1 Always 733 9 566
Clan Wars
Friendly
Relaxed

Anh Em chơi vui là chính. Đoàn kết thân ái, war có trách nhiệm, vì lợi ích chung. Tài nguyên kiếm không khó, donate quân nhiệt tình mới quý. Không văng tục, chửi thề! 1 người vì mọi người, mọi người vì 1 người. SN: 29/3/2015. Tuyển u40. 🔞🚷

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote