<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Đà Nẵng WAR

44
Invite only
Vietnam
3,400
Master League I 46,667 46,148 0 Always 658 9 455
Clan Wars
Friendly
Relaxed

Anh Em chơi vui là chính. Đoàn kết thân ái, war có trách nhiệm, vì lợi ích chung. Tài nguyên kiếm không khó, donate quân nhiệt tình mới quý. Không văng tục, chửi thề! 1 người vì mọi người, mọi người vì 1 người. SN: 29/3/2015. Tuyển u40. 🔞🚷

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote