<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Đảng Nhà NướcVN

28
Invite only
Vietnam
0
Master League II 9,105 10,579 0 Rarely 54 ? ?
Underdog
Relaxed

Clan thành lập ngày 21/9/2021. clan tập trung vào kinh đô hội

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote