<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Lương Sơn Bạc

45
Invite only
Vietnam
3,000
Champion League I 51,503 38,720 29 Always 661 ? ?
Clan Wars
Talkative
Newbie Friendly

⚡️Wellcome to Lương Sơn Bạc⚡️ - Vui vẻ - Hoà đồng - Có trách nhiệm ✨🍀⭐️⭐️⭐️

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote