<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

KG.cute

22
Invite only
Vietnam
2,000
Crystal League I 16,709 24,007 0 Always 314 ? ?
Clan Wars
Clan Games
Friendly

☆☆☆21.07.2018☆☆☆ Vì leader siêu lười nên chỉ cần không lười như leader là duyệttt🥱

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote