<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Hà Đông Star

2
Invite only
Vietnam
1,000
Unranked 1,993 0 0 Always 252 0 51
Clan Wars
International
Friendly

wellcome to Hà Đông Star. Quy định đánh war:những ae hall 7,8,9 khi bắt đầu time war đánh sớm trong 14»16 tiếng. time còn lại cho ae nhà trên tính lượt. ai bỏ war 1 trận thì cảnh cáo nghỉ 3 war. bỏ war lần 2 = kick out. 26/6/2018 sau khi các a bỏ

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote