<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Dương-Xuyên

37
Invite only
Vietnam
2,000
Crystal League II 29,129 29,010 0 Always 373 ? ?
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

Phận làm trai , gõ phím bình thiên hạ &Thân Anh Hùng nhấp chuột định giang sơn .

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote