<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

COC ANH EM

47
Anyone can join
Vietnam
4,000
Champion League III 51,692 45,768 1 Always 531 4 494
Clan Wars
Clan War League

Đời Phong Ba Tìm Bạn Hiền Làm Tri Kỷ . Giúp Nhau Quân Lính Để Cùng Tiến Lên.Đừng Ích Kỷ Chỉ Biết nhận Không Cho.!Anh Hùng Đánh War Lấy 3 sao làm trọng. Kẻ tiểu nhân lấy Bonus Làm Giàu...! CHÀO MỪNG AE BỐN PHƯƠNG ĐẾN VỚI CLAN “ COC ANH EM “

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote