C.N.

China
Clan Badge
49,130
4,400
42,297
Invite Only
1
Always
305
?
?

COC首批中国部落🇨🇳曾经的世界第一☝️造就第一个国人世界顶峰,携同COC七周年,能留下的都是情懷。最經典的CN,最老牌的C.N.🇨🇳🇨🇳

Clan Bests

56,377
42,530
7

Labels

Trophy Pushing
International
Relaxed
#2LG8Q9V0
TH 12
BH 9
192
Legend League
5,417
572
2,055
4,274
1,558
8,984
6,582
129
1
TH 12
BH 5
201
Legend League
5,305
787
385
1,905
150
4,472
4,818
131
1
TH 12
BH 9
243
Legend League
5,251
2,767
674
3,431
1,721
7,345
5,848
129
4
TH 12
BH 9
217
Legend League
5,245
1,637
2,415
3,982
1,618
7,586
7,401
118
2
TH 12
BH 9
182
Legend League
5,228
721
463
3,701
1,353
5,043
8,028
127
10
TH 12
BH 8
221
Legend League
5,224
719
1,043
3,181
1,622
947
8,156
124
1
TH 12
BH 9
201
Legend League
5,176
1,250
3,964
4,006
2,216
3,134
5,128
100
1
161
Legend League
5,158
?
26
4,048
?
3,893
7,944
?
?
TH 12
BH 9
227
Legend League
5,150
1,990
1,190
4,376
2,647
5,998
8,066
109
2
TH 12
BH 8
189
Legend League
5,134
643
342
3,100
1,266
5,861
7,643
125
1
TH 12
BH 7
182
Legend League
5,080
565
145
2,252
570
2,690
4,578
101
5
TH 12
BH 9
207
Legend League
5,054
800
258
4,757
1,502
4,454
4,904
92
12
188
Legend League
5,050
?
385
4,030
?
5,830
5,642
?
?
TH 12
BH 6
190
Legend League
5,002
444
2,646
2,087
590
203
6,141
76
3
TH 12
BH 9
179
Titan League I
4,985
1,033
145
3,094
549
2,696
5,005
115
0
TH 12
BH 9
207
Titan League I
4,967
559
4,944
5,243
5,069
4,351
70
0
TH 12
BH 9
205
Titan League I
4,868
1,687
1,255
3,956
2,032
945
3,672
40
4
TH 12
BH 7
211
Titan League I
4,837
1,165
6,891
2,410
700
2,117
2,338
11
2
TH 12
BH 8
210
Titan League I
4,799
395
3,707
2,247
13,506
3,208
67
8
TH 12
BH 9
205
Titan League I
4,799
1,288
241
4,057
1,081
3,341
4,158
163
11
TH 12
BH 8
202
Titan League I
4,762
237
477
4,259
2,224
430
702
4
0
TH 12
BH 8
189
Titan League I
4,751
291
3,557
3,868
580
774
384
26
TH 12
BH 7
157
Titan League II
4,659
5
3,188
201
7,146
3,377
66
2
TH 12
BH 9
165
Titan League II
4,626
494
77
3,975
1,850
616
3,754
65
1
TH 12
BH 9
226
Titan League II
4,622
1,512
3,193
4,243
1,832
2,314
2,194
11
5
TH 12
BH 7
180
Titan League II
4,606
452
171
3,026
518
705
419
15
2
TH 12
BH 8
195
Titan League II
4,579
368
2,081
4,627
2,134
734
1,011
16
0
TH 12
BH 8
215
Titan League II
4,567
443
9,630
4,597
2,570
432
540
58
1
TH 12
BH 8
202
Titan League II
4,533
1,070
2,115
3,801
2,107
0
40
10
0
TH 12
BH 9
202
Titan League II
4,475
690
402
4,002
1,704
2,722
1,840
3
3
TH 12
BH 9
226
Titan League II
4,452
1,812
335
3,967
2,348
1,315
3,252
29
1
153
Titan League II
4,451
?
3,422
?
1,711
3,967
?
?
TH 12
BH 9
225
Titan League II
4,440
1,479
6,349
4,809
2,422
1,548
1,578
0
5
TH 12
BH 8
232
Titan League II
4,426
1,530
4,388
4,713
1,958
2,454
1,962
108
8
TH 12
BH 8
207
Titan League II
4,419
514
3,811
4,278
2,490
544
811
95
5
TH 12
BH 9
223
Titan League II
4,415
2,253
9,062
4,944
2,355
861
1,546
2
3
TH 11
BH 8
211
Titan League II
4,401
333
325
3,612
1,007
1,466
378
79
6
TH 12
BH 9
221
Titan League III
4,390
1,594
5,764
4,093
2,782
3,233
418
6
1
TH 11
BH 8
194
Titan League III
4,385
523
428
3,881
1,339
257
414
3
1
TH 12
BH 9
241
Titan League III
4,383
1,874
5,436
4,700
2,956
11,811
2,178
0
10
TH 12
BH 8
414
Titan League III
4,324
3,213
3,047
955
154
409
3
5
TH 12
BH 7
184
Titan League III
4,279
296
3,170
850
1,703
600
7
0
TH 12
BH 9
220
Titan League III
4,276
1,198
876
4,236
2,625
1,277
582
70
7
TH 12
BH 6
161
Titan League III
4,140
881
2,410
378
2,218
2,279
4
1
TH 9
BH 8
186
Champion League II
3,550
11
4,909
750
5,910
1,442
11
0
TH 11
BH 6
180
Crystal League II
2,202
1,092
263
2,035
167
6,832
271
0
0