<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Bình Định (Vip)

48
Invite only
Vietnam
3,500
Master League I 50,554 45,154 0 Always 354 0 316
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

ae chơi hòa đồng vui vẻ. don't linh cho nhau nhiệt tình cùng nhau phát triển.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote