<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

ANH EM

44
Invite only
Vietnam
4,000
Champion League II 52,955 41,480 10 Always 595 ? ?
Trophy Pushing
Friendly
Talkative

25-10-2016: Clan hoạt động theo phương châm vui vẻ, hoà đồng, thân thiện và tôn trọng lẫn nhau. K có sự phân biệt nào trong clan, tất cả đều công bằng như nhau. AE nào cùng chung chí hướng thì xin mời ghé thăm. Cám ơn tất cả AE.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote