<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

ae thanh hoa 3

4
Anyone can join
Vietnam
2,000
Crystal League III 3,975 5,402 0 Never 374 0 185
Clan Wars
Clan War League
Donations

CLAN CẦN NHỮNG AE HỖ TRỢ NHAU ĐÓN LÍNH VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM WAR KHÔNH THÌ MIỄN VÀO CÁM ƠN AE NHIỀU???????///!!!!

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote