<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

Ae tứ phương

47
Invite only
Vietnam
5,500
Master League II 44,738 39,385 0 Always 367 1 407
Clan Wars
Clan War League
Trophy Pushing

đang thiếu ae nhà 14 war 7 ngày nên tuyển thêm

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote