<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

AE Đoàn Kết

4
Invite only
Vietnam
2,500
Unranked 3,011 2,829 4 Always 184 5 90

AE Đoàn kết vui vẻ quyết thắng . sống hãy tôn trọng người khác . cấm nói tục chữi thề. clans Chỉ nhận hall 8.5 9.5 10.5

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote