<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

ae doan ket

6
Closed
Vietnam
4,200
Gold League I 2,706 0 0 Always 309 ? ?

ae nao manh thi đươc vao . Chung minh se luôn luôn giup đơ lân nhâu chung minh cung se đôn linh cho cac ban👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote