تنهای،تنها

International
Clan Badge
5,653
2,000
3,609
Closed
0
Never
149
?
?

گاهگاهی که دلم میگیرد بخودم میگویم.دردیاری که پرازدیواراست به که باید دل بست به که باید پیوست حس تنهای درونم گوید چه سوالی داری توخداراداری وخدا اول واخرباتوست😘😘😘

Clan Bests

34,894
26,145
10
#RJ0PGYP0
1
180
Champion League II
3,515
?
2,328
?
0
0
?
?
2
88
Gold League I
1,874
?
814
?
0
0
?
?
3
TH 9
BH 6
108
Gold League II
1,712
725
1,794
130
0
0
0
0
4
84
Gold League II
1,688
?
1,261
?
0
0
?
?
5
102
Gold League III
1,450
?
884
?
0
0
?
?
6
49
Silver League II
1,069
?
138
?
0
0
?
?