آریاییها

International
Clan Badge
30,638
2,700
24,886
Closed
1
Always
189
1
109

سلام به کلن خودتون خوش اومدین لطفآ به هم احترام بزارید و به لول پایینها کمک کنید بیان بالا تشکر. بچه ها چالشارو هم بزنین اونایی ک نزدن کیکن پ لطف کنین بزنین👑👑👑 a0525a جهت ارتباط با لیدر

Clan Bests

32,685
27,453
8
#RCPGV0U0
1
183
Legend League
5,124
?
16
3,083
?
0
126
?
?
2
TH 12
BH 8
207
Legend League
5,011
1,655
897
3,006
946
9,094
2,790
66
0
3
182
Titan League III
4,390
?
2,486
?
11,478
5,805
?
?
4
TH 11
BH 6
197
Titan League III
4,249
531
2,598
467
883
526
109
46
5
TH 11
BH 4
209
Titan League III
4,225
923
1,597
139
79
144
1
12
6
138
Champion League III
3,460
?
1,973
?
1,838
1,656
?
?
7
90
Master League I
3,112
?
2,371
?
5,802
3,239
?
?
8
131
Master League I
3,034
?
1,501
?
1,706
1,974
?
?
9
170
Master League I
3,020
?
145
3,602
?
55
0
?
?
10
118
Master League II
2,914
?
2,468
?
160
100
?
?
11
139
Master League II
2,897
?
2,140
?
0
36
?
?
12
TH 10
143
Master League III
2,793
273
1,651
?
242
936
98
51
13
122
Master League III
2,753
?
2,602
?
1,786
1,549
?
?
14
117
Master League III
2,735
?
2,500
?
104
215
?
?
15
139
Master League III
2,719
?
1,972
?
0
5
?
?
16
116
Master League III
2,712
?
2,474
?
3,830
2,933
?
?
17
136
Master League III
2,665
?
2,264
?
0
143
?
?
18
122
Crystal League I
2,581
?
2,983
?
3,245
3,842
?
?
19
108
Crystal League I
2,495
?
1,759
?
619
497
?
?
20
130
Crystal League I
2,410
?
1,605
?
482
1,031
?
?
21
138
Crystal League II
2,286
?
3,090
?
453
432
?
?
22
TH 10
BH 5
126
Crystal League II
2,228
61
2,572
248
0
67
0
0
23
117
Crystal League III
2,183
?
2,652
?
27
847
?
?
24
107
Crystal League III
2,162
?
2,058
?
31
61
?
?
25
101
Crystal League III
2,157
?
1,617
?
383
521
?
?
26
116
Crystal League III
2,100
?
2,276
?
0
0
?
?
27
90
Crystal League III
2,053
?
2,087
?
107
121
?
?
28
78
Crystal League III
2,046
?
1,918
?
25
230
?
?
29
118
Crystal League III
2,045
?
1,973
?
763
3,477
?
?
30
115
Crystal League III
2,041
?
1,374
?
2,075
4,553
?
?
31
99
Crystal League III
2,033
?
1,583
?
371
31
?
?
32
106
Crystal League III
2,016
?
2,124
?
36
62
?
?
33
89
Crystal League III
2,011
?
1,838
?
66
0
?
?
34
113
Gold League I
1,999
?
1,794
?
35
31
?
?
35
82
Gold League I
1,978
?
2,088
?
75
215
?
?
36
69
Gold League I
1,936
?
2,020
?
0
3,498
?
?
37
TH 10
BH 8
117
Gold League I
1,854
111
3,054
699
367
1,285
57
18
38
TH 9
BH 5
114
Gold League II
1,775
424
2,149
258
0
31
11
7
39
85
Gold League II
1,745
?
2,137
?
0
275
?
?
40
86
Gold League II
1,663
?
2,379
?
10
44
?
?
41
138
Gold League II
1,615
?
1,697
?
918
2,989
?
?
42
107
Gold League III
1,474
?
1,753
?
821
31
?
?
43
38
Silver League I
1,357
?
1,442
?
0
115
?
?
44
59
Silver League I
1,319
?
1,850
?
33
498
?
?
45
36
Silver League II
1,134
?
1,473
?
0
15
?
?
46
49
Silver League II
1,067
?
852
?
0
40
?
?