آریاییها

International
Clan Badge
29,678
2,100
26,144
Closed
0
Always
179
?
?

سلام به کلن خودتون خوش اومدین لطفآ به هم احترام بزارید و به لول پایینها کمک کنید بیان بالا تشکر. بچه ها چالشارو هم بزنین اونایی ک نزدن کیکن پ لطف کنین بزنین👑👑👑

Clan Bests

32,685
27,453
8
#RCPGV0U0
1
177
Legend League
5,027
?
3,020
?
12,543
4,941
?
?
2
TH 12
BH 8
203
Legend League
5,016
1,640
577
3,040
946
7,619
2,960
48
0
3
103
Champion League III
3,481
?
996
?
4,628
2,688
?
?
4
134
Champion League III
3,309
?
3,472
?
45
240
?
?
5
TH 12
BH 8
130
Champion League III
3,248
287
735
3,591
1,610
0
82
265
0
6
169
Champion League III
3,213
?
145
3,602
?
107
0
?
?
7
158
Master League I
3,158
?
2,978
?
145
141
?
?
8
147
Master League I
3,036
?
2,787
?
316
588
?
?
9
135
Master League I
3,029
?
1,911
?
1,366
1,326
?
?
10
TH 10
142
Master League II
2,917
273
1,651
?
1,312
2,354
98
51
11
107
Master League II
2,890
?
2,680
?
916
1,077
?
?
12
174
Master League II
2,866
?
2,348
?
111
100
?
?
13
116
Master League III
2,719
?
2,289
?
30
167
?
?
14
133
Master League III
2,694
?
1,583
?
1,046
2,027
?
?
15
135
Master League III
2,678
?
2,266
?
437
291
?
?
16
105
Master League III
2,662
?
2,452
?
1,442
846
?
?
17
109
Master League III
2,658
?
2,751
?
6,046
3,977
?
?
18
126
Master League III
2,617
?
1,500
?
1,112
1,635
?
?
19
64
Crystal League I
2,555
?
2,015
?
4
440
?
?
20
103
Crystal League I
2,549
?
1,747
?
762
184
?
?
21
99
Crystal League I
2,536
?
1,475
?
3,383
494
?
?
22
101
Crystal League I
2,462
?
2,209
?
0
276
?
?
23
122
Crystal League I
2,456
?
2,758
?
238
167
?
?
24
116
Crystal League II
2,393
?
2,276
?
0
0
?
?
25
111
Crystal League II
2,388
?
2,569
?
4,052
2,829
?
?
26
132
Crystal League II
2,381
?
1,848
?
772
269
?
?
27
103
Crystal League II
2,230
?
1,601
?
4,102
8,168
?
?
28
118
Crystal League II
2,224
?
1,197
?
91
185
?
?
29
91
Crystal League III
2,143
?
2,275
?
10
61
?
?
30
110
Crystal League III
2,141
?
2,089
?
95
176
?
?
31
110
Crystal League III
2,100
?
2,481
?
20
580
?
?
32
82
Crystal League III
2,075
?
1,468
?
346
799
?
?
33
TH 9
BH 7
115
Crystal League III
2,022
652
2,029
459
191
310
0
0
34
101
Crystal League III
2,018
?
2,606
?
0
25
?
?
35
88
Gold League I
1,996
?
2,426
?
0
155
?
?
36
89
Gold League I
1,974
?
2,474
?
460
285
?
?
37
87
Gold League I
1,946
?
1,838
?
151
31
?
?
38
73
Gold League I
1,899
?
2,082
?
0
441
?
?
39
102
Gold League I
1,898
?
2,253
?
703
808
?
?
40
133
Gold League I
1,861
?
2,083
?
0
36
?
?
41
104
Gold League I
1,852
?
2,154
?
0
31
?
?
42
100
Gold League I
1,833
?
1,371
?
0
36
?
?
43
84
Gold League I
1,832
?
1,379
?
464
62
?
?
44
66
Gold League II
1,735
?
513
?
0
51
?
?
45
111
Gold League II
1,717
?
2,291
?
116
92
?
?
46
88
Gold League II
1,711
?
2,066
?
1
242
?
?
47
77
Gold League II
1,659
?
1,801
?
1
259
?
?
48
87
Gold League III
1,494
?
1,412
?
0
0
?
?
49
126
Silver League I
1,333
?
2,274
?
1,982
234
?
?
50
23
Silver League III
900
?
633
?
0
100
?
?