آخرین جنگجویان

Afghanistan
Clan Badge
30,651
4,200
30,908
Closed
1
Always
253
?
?

ıllıllı 💔💔لا اله الا الله محمد رسول الله💔💔 ıllıllı طوری زنده گی کن که دشمنات از افتادنت هم بترسند کاری کن بدانند که بعد از هر برخواستن قدم هات محکمتر از قبل میشه وار پنجاه تایی هس .و اولین قنون ادب احترام دوستی شرط اول مون.وار هم نزنی کیک

Clan Bests

42,387
32,292
5
#Q00VUCUY
1
174
Titan League II
4,405
?
3,580
?
9,849
4,652
?
?
2
205
Champion League II
3,778
?
2,257
?
3,525
2,354
?
?
3
148
Champion League II
3,616
?
4,240
?
99
372
?
?
4
TH 12
BH 8
169
Champion League II
3,572
987
34
3,338
946
816
4,606
94
70
5
TH 8
148
Champion League III
3,416
101
3,999
?
0
0
34
11
6
124
Champion League III
3,281
?
3,216
?
1,045
4,450
?
?
7
177
Champion League III
3,269
?
3,105
?
10,586
5,079
?
?
8
144
Champion League III
3,263
?
1,089
?
2,009
614
?
?
9
TH 9
180
Master League I
3,177
874
3,219
?
897
1,443
366
21
10
179
Master League I
3,120
?
2,894
?
104
630
?
?
11
124
Master League I
3,113
?
2,792
?
834
2,457
?
?
12
141
Master League I
3,102
?
2,587
?
335
1,323
?
?
13
TH 11
BH 8
177
Master League I
3,093
883
4,385
1,544
5,219
1,458
84
118
14
129
Master League II
2,987
?
2,902
?
163
2,417
?
?
15
149
Master League II
2,970
?
2,520
?
0
2,432
?
?
16
TH 12
BH 8
157
Master League II
2,952
1,141
3,711
1,630
3,358
3,611
16
2
17
TH 12
BH 7
213
Master League II
2,924
1,466
582
2,315
420
16,510
1,961
89
12
18
132
Master League II
2,919
?
2,692
?
14,797
9,806
?
?
19
148
Master League II
2,882
?
1,533
?
1,492
1,401
?
?
20
TH 9
146
Master League II
2,865
141
3,041
?
165
275
40
6
21
129
Master League II
2,863
?
2,505
?
1,231
867
?
?
22
TH 12
BH 8
197
Master League III
2,764
1,087
546
3,694
1,575
18,997
3,186
78
41
23
115
Master League III
2,730
?
2,028
?
1,239
2,064
?
?
24
127
Master League III
2,707
?
1,961
?
10,195
12,443
?
?
25
189
Master League III
2,704
?
2,878
?
4,102
3,988
?
?
26
TH 11
BH 3
124
Master League III
2,651
1,319
604
22
248
370
1
2
27
TH 11
BH 6
146
Master League III
2,633
699
2,430
689
0
1,119
1
1
28
186
Crystal League I
2,592
?
3,066
?
11,024
1,659
?
?
29
115
Crystal League I
2,537
?
2,144
?
604
492
?
?
30
TH 8
BH 4
133
Crystal League I
2,523
110
3,608
48
449
7,819
50
4
31
114
Crystal League I
2,431
?
2,259
?
1,833
8,750
?
?
32
TH 9
BH 6
120
Crystal League I
2,413
198
2,410
364
211
60
53
29
33
118
Crystal League II
2,383
?
2,208
?
117
1,034
?
?
34
TH 12
BH 8
155
Crystal League II
2,376
577
3,850
1,617
329
2,207
35
52
35
TH 9
BH 5
83
Crystal League II
2,369
111
2,182
708
743
959
25
1
36
106
Crystal League II
2,367
?
2,014
?
0
93
?
?
37
100
Crystal League II
2,310
?
1,037
?
42
863
?
?
38
126
Crystal League II
2,206
?
2,732
?
840
788
?
?
39
93
Crystal League III
2,153
?
878
?
0
555
?
?
40
93
Crystal League III
2,136
?
545
?
180
984
?
?
41
77
Crystal League III
2,121
?
1,997
?
0
101
?
?
42
61
Gold League I
1,998
?
2,084
?
3,072
6,065
?
?
43
82
Gold League II
1,708
?
1,713
?
343
1,216
?
?
44
98
Gold League III
1,579
?
1,617
?
0
62
?
?
45
27
Silver League III
956
?
1,079
?
0
175
?
?