ماتادور

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
21,027
4,000
15,783
Closed
0
Always
280
1
259

با‌ارزش‌باش‌‌‌‌‌‌،باارزش‌زندگی‌کن،برای‌خودت‌خط‌هایی داشته‌باش؛‌ ‌روی‌بعضی‌چیز‌ها،زیر‌بعضی‌چیز ها،و‌دور بعضی‌چیزها👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Clan Bests

45,437
32,024
7
#P8PR2CRV
1
216
Legend League
5,099
?
745
3,976
?
6,717
5,180
?
?
2
193
Legend League
5,056
?
276
3,432
?
848
566
?
?
3
TH 11
BH 7
230
Legend League
5,044
904
3,606
3,446
958
19,307
5,052
61
0
4
TH 12
BH 8
188
Titan League I
4,883
551
3,500
1,681
3,966
6,845
61
0
5
183
Titan League I
4,856
?
175
2,591
?
745
2,593
?
?
6
TH 11
BH 6
185
Titan League I
4,715
538
116
2,546
687
556
1,199
141
3
7
173
Master League I
3,190
?
2,930
?
3,770
6,042
?
?
8
135
Master League II
2,890
?
2,271
?
364
268
?
?
9
123
Crystal League I
2,551
?
2,377
?
1,755
4,338
?
?
10
147
Crystal League II
2,203
?
2,756
?
984
35
?
?
11
124
Crystal League III
2,032
?
2,246
?
241
70
?
?
12
46
Silver League II
1,113
?
1,247
?
0
1,122
?
?