شکست ناپذیر

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
27,671
4,200
26,318
Closed
0
Twice a week
228
7
248

قانون قبیله مابه هم قبیله خود احترام بگذارید رک ویا هرچیزه دیگری بود را پر می کنید اداب وادب خود را رعایت کنید با تشکر وار هم 100 درصداول وقت بزنیداگرنزدی مطمئنن کیک خواه

Clan Bests

30,478
28,098
7
#P0VPYQJP
1
TH 11
BH 8
237
Titan League I
4,786
1,079
971
3,785
965
2,130
989
21
40
2
167
Champion League III
3,434
?
2,866
?
2,611
2,649
?
?
3
TH 10
BH 7
154
Master League I
3,191
383
2,864
1,288
1,376
174
14
0
4
172
Master League I
3,185
?
2,628
?
6,002
1,823
?
?
5
182
Master League I
3,180
?
3,541
?
210
519
?
?
6
174
Master League I
3,136
?
3,736
?
1,687
3,758
?
?
7
TH 9
BH 8
161
Master League I
3,087
551
3,331
1,254
1,786
4,360
78
3
8
99
Master League II
2,930
?
2,472
?
0
51
?
?
9
144
Master League II
2,879
?
2,580
?
0
65
?
?
10
145
Master League II
2,850
?
1,802
?
108
70
?
?
11
117
Master League II
2,849
?
1,592
?
242
576
?
?
12
127
Master League III
2,786
?
2,242
?
0
0
?
?
13
TH 10
BH 6
128
Master League III
2,757
168
2,021
293
551
1,172
9
9
14
137
Master League III
2,689
?
1,582
?
76
587
?
?
15
155
Master League III
2,636
?
2,042
?
55
2
?
?
16
121
Master League III
2,604
?
2,000
?
539
1,862
?
?
17
100
Crystal League I
2,508
?
2,143
?
0
1,044
?
?
18
TH 9
BH 8
112
Crystal League I
2,504
272
2,811
699
540
763
13
14
19
97
Crystal League I
2,483
?
2,367
?
986
1,414
?
?
20
137
Crystal League I
2,464
?
2,456
?
1,723
1,069
?
?
21
151
Crystal League I
2,437
?
2,867
?
40
0
?
?
22
83
Crystal League II
2,320
?
2,278
?
0
3,922
?
?
23
122
Crystal League II
2,241
?
2,028
?
0
35
?
?
24
TH 8
BH 4
140
Crystal League II
2,236
210
2,634
96
13,834
3,719
38
9
25
78
Crystal League III
2,193
?
2,225
?
0
51
?
?
26
116
Crystal League III
2,187
?
2,721
?
0
0
?
?
27
TH 9
BH 6
106
Crystal League III
2,148
373
2,430
488
0
31
0
0
28
112
Crystal League III
2,140
?
2,053
?
134
62
?
?
29
105
Crystal League III
2,109
?
1,910
?
0
31
?
?
30
TH 5
80
Crystal League III
2,109
0
2,461
?
31
93
0
0
31
116
Crystal League III
2,067
?
1,513
?
1,694
575
?
?
32
TH 12
BH 5
86
Crystal League III
2,025
218
1,558
175
0
163
0
0
33
82
Crystal League III
2,019
?
2,259
?
0
1,569
?
?
34
121
Gold League I
1,978
?
2,042
?
0
0
?
?
35
104
Gold League II
1,794
?
2,619
?
68
185
?
?
36
116
Gold League II
1,765
?
1,675
?
70
1,564
?
?
37
93
Gold League II
1,763
?
1,851
?
476
398
?
?
38
69
Gold League II
1,733
?
2,248
?
2
137
?
?
39
100
Gold League II
1,717
?
1,886
?
43
266
?
?
40
71
Gold League II
1,675
?
2,143
?
272
2,409
?
?
41
83
Gold League II
1,670
?
1,988
?
158
408
?
?
42
73
Gold League II
1,639
?
2,033
?
394
414
?
?
43
72
Gold League III
1,589
?
1,493
?
2
31
?
?
44
TH 8
91
Silver League I
1,227
578
593
0
0
155
0
0
45
42
Silver League II
1,180
?
1,320
?
293
538
?
?
46
42
Silver League II
1,097
?
1,248
?
0
379
?
?
47
74
Silver League III
990
?
424
?
0
76
?
?