یوز پلنگ ایرانی

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
41,778
1,000
51,861
Invite Only
2
Always
241
?
?

سلام به برترین و قدیمی ترین کلن ایرانی در مپ بیلدر بیس خوش اومدید با دو شعبه قدرتمند یوز پلنگ ایرانی ۱و ۲ ایدی کانال [email protected]ايدی لیدر[email protected]

Clan Bests

42,274
54,941
16
#L882LU9V
1
TH 12
BH 8
180
Legend League
5,194
807
1,117
5,441
7,334
811
1,633
60
0
2
TH 12
BH 8
208
Legend League
5,081
1,206
3,012
5,093
3,089
2,443
3,826
67
8
3
TH 12
BH 8
209
Legend League
5,068
1,008
2,825
4,652
2,526
5,440
3,176
22
5
4
TH 12
BH 8
189
Legend League
5,057
670
5,006
2,727
161
278
53
2
5
TH 12
BH 8
185
Legend League
5,043
642
1,751
4,814
5,441
489
1,073
5
2
6
TH 12
BH 8
211
Legend League
5,037
722
5,408
3,488
9,821
5,086
44
3
7
TH 12
BH 8
201
Titan League I
4,935
720
7,848
5,102
3,538
148
716
56
3
8
TH 12
BH 8
153
Titan League II
4,626
152
5,010
2,052
2,991
3,600
45
1
9
TH 12
BH 8
212
Titan League II
4,574
823
662
4,705
3,324
2,442
3,653
141
39
10
TH 11
BH 8
174
Titan League III
4,395
584
66
5,431
9,745
0
0
19
2
11
TH 12
BH 8
176
Titan League III
4,152
923
4,903
3,000
2,344
2,018
32
5
12
TH 12
BH 8
186
Titan League III
4,127
891
5,228
2,843
1,489
4,490
37
10
13
TH 12
BH 8
174
Champion League I
4,048
807
4,707
2,254
943
1,474
12
2
14
183
Champion League I
4,037
?
290
4,996
?
924
1,004
?
?
15
TH 12
BH 8
161
Champion League I
4,037
1,044
4,794
2,573
1,137
1,982
5
8
16
180
Champion League I
4,022
?
4,811
?
789
746
?
?
17
TH 12
BH 8
157
Champion League I
3,956
473
5,150
5,358
70
296
15
2
18
TH 11
BH 8
210
Champion League II
3,799
1,086
4,923
2,323
608
902
3
10
19
TH 12
BH 8
169
Champion League II
3,730
1,318
4,734
4,618
0
324
0
0
20
TH 11
BH 8
157
Champion League II
3,624
334
5,012
4,106
543
824
11
1
21
TH 12
BH 8
164
Champion League III
3,392
241
4,908
5,347
3,177
199
30
178
22
TH 12
BH 8
170
Champion League III
3,363
632
4,461
2,131
0
330
0
0
23
TH 12
BH 8
215
Champion League III
3,319
859
4,678
4,322
5,121
3,100
9
15
24
TH 12
BH 8
162
Champion League III
3,319
227
4,816
2,333
118
132
0
0
25
TH 10
BH 8
162
Champion League III
3,285
777
5,370
5,450
0
91
13
1
26
TH 12
BH 8
170
Champion League III
3,210
510
4,791
2,719
53
70
0
0
27
TH 12
BH 8
154
Master League I
3,192
0
4,955
2,613
5,314
1,363
224
110
28
TH 11
BH 8
164
Master League I
3,143
602
5,365
4,225
40
159
63
20
29
TH 11
BH 8
138
Master League I
3,094
188
5,119
4,881
0
59
36
19
30
TH 11
BH 8
130
Master League I
3,059
1,086
5,142
2,102
370
738
120
6
31
TH 10
BH 8
168
Master League I
3,051
810
4,572
5,523
740
465
3
4
32
178
Master League I
3,036
?
4,780
?
1,329
813
?
?
33
TH 10
BH 8
162
Master League II
2,975
489
5,444
8,935
449
658
40
27
34
TH 11
BH 8
158
Master League II
2,955
430
5,029
3,506
142
2,958
27
23
35
TH 12
BH 8
226
Master League II
2,909
720
1,825
5,163
5,017
5,367
2,300
25
40
36
TH 10
BH 8
147
Master League II
2,881
256
4,692
3,185
307
349
0
0
37
TH 12
BH 8
200
Master League II
2,854
797
1,099
4,724
4,089
16,658
4,402
14
23
38
TH 11
BH 8
146
Master League II
2,853
602
5,198
2,856
124
96
0
0
39
TH 11
BH 8
157
Master League II
2,823
295
4,629
1,983
0
0
0
16
40
TH 11
BH 8
149
Master League II
2,811
667
5,189
2,417
0
0
3
1
41
TH 11
BH 8
179
Master League III
2,701
885
5,397
6,129
0
66
21
15
42
TH 11
BH 8
218
Master League III
2,692
713
5,208
4,713
138
0
181
60
43
TH 10
BH 8
154
Master League III
2,686
685
4,878
8,007
0
0
0
4
44
TH 12
BH 8
162
Crystal League I
2,505
783
5,075
3,129
0
2,692
113
57
45
TH 12
BH 8
216
Crystal League II
2,273
1,024
5,452
2,651
2,511
4,918
102
18
46
TH 9
BH 8
130
Crystal League II
2,240
258
5,094
2,246
0
0
0
1
47
TH 12
BH 8
210
Crystal League III
2,135
1,072
1,780
5,153
4,183
1,840
538
63
51
48
TH 10
BH 8
151
Gold League I
1,873
444
5,351
9,481
0
0
14
9
49
TH 7
BH 8
90
Silver League II
1,047
3
4,642
1,896
0
0
0
0