سریع وخشن

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
28,338
2,000
16,741
Invite Only
2
Always
254
?
?

12/7/95کلن خوب رفتنی نیس.ساختنیه.اگردیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان وارش به ماخورده سکته کرده

Clan Bests

28,996
19,785
103
#GVQVUGPG

Current War Win Streak

1

Worldwide

472,242

Iran, Islamic Republic of

22,751

Best War Win Streak

103

Worldwide

114

Iran, Islamic Republic of

7

Total War Wins

253

Worldwide

236,713

Iran, Islamic Republic of

16,979

Clan Bests

Current War Win Streak

Worldwide

March 16, 2019
42

Iran, Islamic Republic of

January 20, 2019
2

Total War Wins

Worldwide

March 23, 2019
236,482

Iran, Islamic Republic of

March 24, 2019
16,979