پارسیان

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
36,241
4,200
31,506
Closed
1
Always
310
?
?

WELLCOM TO PARSIANقانون اول کلن دونات و ریسیو برابر کسای ک‌رعایت نکنن از حضورشون معذرویم،شرکت در وار با سبز بودن چراغ وار،شرکت در بازی های قبیله ای اجباری

Clan Bests

38,408
32,791
7
#9PPV8UCV
1
TH 12
BH 8
231
Legend League
5,300
708
1,618
3,392
1,484
14,854
5,856
65
2
2
196
Titan League II
4,652
?
4,210
?
1
0
?
?
3
TH 12
BH 6
201
Titan League II
4,573
1,330
2,831
513
2,952
2,285
55
4
4
TH 12
BH 8
211
Titan League II
4,561
752
178
3,733
2,092
1,710
1,273
37
1
5
182
Titan League II
4,413
?
3,090
?
3,552
8,349
?
?
6
194
Titan League III
4,367
?
3,891
?
10,826
6,742
?
?
7
TH 9
186
Titan League III
4,139
459
3,303
?
4,524
7,321
18
0
8
TH 10
206
Titan League III
4,130
487
3,442
?
14,427
6,962
39
10
9
206
Titan League III
4,114
?
3,400
?
1,142
968
?
?
10
178
Champion League I
3,979
?
3,537
?
7,711
6,302
?
?
11
TH 10
BH 6
157
Champion League I
3,945
528
3,101
653
4,041
6,356
64
17
12
TH 9
156
Champion League I
3,893
253
2,057
?
3,479
5,667
32
7
13
160
Champion League II
3,710
?
2,904
?
5
72
?
?
14
178
Champion League II
3,676
?
3,700
?
412
2,189
?
?
15
TH 9
175
Champion League III
3,366
262
2,637
?
4,389
2,572
17
9
16
134
Champion League III
3,327
?
2,637
?
668
1,774
?
?
17
TH 11
BH 8
217
Champion League III
3,303
874
4,203
1,523
16,879
8,460
136
29
18
TH 10
BH 5
155
Champion League III
3,299
1,171
2,201
181
1,075
1,986
0
8
19
TH 10
BH 7
164
Master League II
2,967
65
3,530
847
1,045
3,128
96
17
20
TH 10
BH 6
137
Master League II
2,914
1,193
2,519
292
193
1,420
7
10
21
TH 9
BH 5
137
Master League II
2,816
472
2,254
187
5,614
3,851
3
10
22
TH 11
BH 6
179
Master League II
2,807
487
2,345
272
0
260
7
9
23
130
Master League II
2,806
?
1,437
?
30
66
?
?
24
TH 11
BH 6
136
Master League III
2,762
416
2,133
292
1,494
923
16
10
25
119
Master League III
2,694
?
1,938
?
799
860
?
?
26
TH 11
BH 8
187
Master League III
2,676
182
3,198
845
6,279
2,329
41
147
27
147
Master League III
2,666
?
2,768
?
692
1,176
?
?
28
102
Master League III
2,649
?
2,635
?
290
1,136
?
?
29
TH 10
BH 5
132
Crystal League I
2,591
1,441
1,955
128
399
1,427
6
8
30
104
Crystal League I
2,539
?
2,945
?
1,090
1,448
?
?
31
183
Crystal League I
2,509
?
1,754
?
1,095
889
?
?
32
TH 12
BH 7
210
Crystal League I
2,415
277
782
35
4,569
3,300
12
80
33
TH 10
BH 6
150
Crystal League II
2,285
728
2,191
308
927
264
96
12
34
156
Crystal League II
2,252
?
3,025
?
1,282
5,988
?
?
35
125
Crystal League II
2,235
?
2,613
?
2,129
328
?
?
36
TH 9
BH 6
116
Crystal League III
2,182
1,000
2,226
206
68
831
0
5
37
TH 9
BH 5
127
Crystal League III
2,136
16
2,099
229
66
360
28
8
38
98
Crystal League III
2,094
?
574
?
711
708
?
?
39
TH 10
BH 6
146
Gold League I
1,886
122
2,424
728
335
702
13
12
40
TH 9
BH 4
108
Gold League I
1,867
707
1,888
74
88
995
10
5
41
63
Gold League II
1,740
?
1,674
?
20
1,031
?
?
42
179
Silver League I
1,339
?
4,330
?
240
1,316
?
?
43
TH 9
BH 3
72
Silver League III
964
735
89
1
0
92
0
31