پارسیان

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
33,941
4,200
29,819
Closed
1
Always
300
?
?

WELLCOM TO PARSIANقانون اول کلن دونات و ریسیو برابر کسای ک‌رعایت نکنن از حضورشون معذرویم،شرکت در وار با سبز بودن چراغ وار،شرکت در بازی های قبیله ای اجباری

Clan Bests

38,408
32,791
7
#9PPV8UCV
1
TH 12
BH 8
228
Legend League
5,243
595
1,253
3,449
1,357
11,898
4,314
40
0
2
TH 12
BH 8
209
Titan League II
4,668
730
178
3,851
2,005
7,113
6,936
174
7
3
176
Titan League II
4,412
?
3,070
?
3,012
5,045
?
?
4
TH 12
BH 6
196
Titan League III
4,346
1,330
2,650
513
788
726
55
4
5
185
Titan League III
4,126
?
3,819
?
7,867
4,437
?
?
6
TH 10
200
Champion League I
4,081
487
3,560
?
5,462
2,294
39
10
7
TH 10
BH 6
152
Champion League I
3,945
528
3,269
653
1,250
2,565
64
17
8
TH 9
183
Champion League I
3,943
459
3,368
?
1,344
2,127
18
0
9
171
Champion League I
3,863
?
3,536
?
4,098
5,568
?
?
10
TH 9
149
Champion League II
3,696
253
1,818
?
1,078
1,825
32
7
11
147
Champion League III
3,334
?
2,807
?
1,846
4,201
?
?
12
TH 10
BH 5
152
Champion League III
3,284
1,171
2,232
181
797
1,992
0
8
13
127
Champion League III
3,264
?
2,201
?
0
264
?
?
14
TH 9
171
Champion League III
3,249
262
2,416
?
2,390
1,441
17
9
15
174
Master League I
3,100
?
3,877
?
215
745
?
?
16
TH 9
BH 5
128
Master League I
3,094
472
2,254
187
3,135
2,839
3
10
17
TH 11
BH 6
178
Master League II
2,926
487
2,459
272
206
608
7
9
18
TH 11
BH 8
211
Master League II
2,915
874
3,967
1,523
9,904
6,938
136
29
19
129
Master League II
2,829
?
2,364
?
42
268
?
?
20
163
Master League II
2,818
?
3,728
?
1,770
0
?
?
21
116
Master League II
2,808
?
1,931
?
343
411
?
?
22
TH 10
BH 6
134
Master League II
2,806
1,193
2,555
292
22
563
7
10
23
TH 10
BH 7
159
Master League III
2,793
65
3,293
847
1,507
2,258
96
17
24
162
Master League III
2,757
?
2,181
?
706
324
?
?
25
TH 11
BH 8
180
Master League III
2,747
182
3,270
845
3,229
824
41
147
26
TH 11
BH 6
131
Master League III
2,687
416
2,104
292
1,760
703
15
6
27
TH 10
BH 5
130
Crystal League I
2,578
1,441
1,954
128
150
594
6
8
28
176
Crystal League I
2,422
?
1,730
?
60
0
?
?
29
TH 9
BH 6
114
Crystal League II
2,291
1,000
2,159
206
20
533
0
5
30
TH 9
BH 5
124
Crystal League II
2,253
16
2,047
229
381
1,804
28
8
31
TH 12
BH 7
207
Crystal League III
2,198
277
782
35
4,441
1,935
12
80
32
115
Crystal League III
2,191
?
1,366
?
250
243
?
?
33
TH 9
BH 4
105
Crystal League III
2,166
707
1,867
74
35
462
10
5
34
100
Gold League I
1,984
?
881
?
2,474
0
?
?
35
106
Gold League I
1,959
?
954
?
682
1,919
?
?
36
80
Gold League I
1,955
?
2,374
?
1,023
7,975
?
?
37
115
Gold League II
1,780
?
2,597
?
1,626
126
?
?
38
176
Gold League II
1,720
?
4,250
?
40
330
?
?
39
80
Gold League II
1,676
?
1,508
?
0
186
?
?
40
55
Gold League II
1,663
?
1,269
?
70
1,031
?
?
41
TH 9
BH 3
72
Silver League III
874
735
89
1
0
31
0
31