نژاد آريايي

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
44,611
2,300
33,809
Closed
0
Always
370
?
?

من نباشم شاید دورت شلوغ باشه ؛ ولی پشتت خالیه ..شاید من نباشم خیلیا بهت بگن دوستت دارم ؛ولی باور کن هر اذان گویی بلال نیست ....از طرف دایی a.h.s

Clan Bests

47,642
36,230
7
#8UJLRRVG
1
TH 12
BH 8
222
Legend League
5,695
1,248
8,390
4,501
3,444
18,164
12,576
128
3
2
TH 12
BH 7
226
Legend League
5,416
1,792
2,821
2,822
936
10,648
6,121
87
2
3
TH 12
BH 8
254
Legend League
5,362
1,605
8,111
4,561
3,687
9,909
8,370
49
0
4
TH 12
BH 8
231
Legend League
5,265
1,300
3,713
3,690
1,169
1,089
699
44
1
5
TH 12
BH 8
197
Legend League
5,033
718
1,530
4,053
1,540
5,859
8,441
105
1
6
TH 12
BH 8
228
Legend League
5,019
1,105
2,994
1,274
417
677
85
1
7
TH 12
BH 6
204
Titan League I
4,961
1,626
504
2,393
360
5,919
5,741
3
1
8
TH 12
BH 8
235
Titan League I
4,876
1,623
1,748
4,109
1,697
3,698
4,873
57
1
9
194
Titan League I
4,839
?
4,297
?
138
440
?
?
10
TH 11
BH 7
210
Titan League I
4,749
1,520
3,892
787
3,083
4,697
0
0
11
TH 12
BH 7
183
Titan League II
4,641
2,043
3,011
1,055
2,803
4,339
10
1
12
TH 12
BH 5
176
Titan League II
4,578
1,249
33
1,758
163
1,047
1,075
15
0
13
TH 12
BH 7
206
Titan League II
4,543
1,673
287
2,143
292
4,296
2,809
18
3
14
132
Titan League II
4,525
?
2,962
?
4,804
5,614
?
?
15
TH 12
BH 7
155
Titan League III
4,375
769
2,793
555
2,417
3,721
109
3
16
163
Titan League III
4,362
?
2,558
?
0
65
?
?
17
153
Titan League III
4,311
?
2,399
?
6,188
3,908
?
?
18
153
Titan League III
4,225
?
2,308
?
6,638
3,558
?
?
19
TH 11
BH 6
190
Titan League III
4,172
859
2,559
349
3,358
1,752
4
0
20
TH 12
BH 7
131
Titan League III
4,132
536
3,067
1,127
958
3,723
48
2
21
TH 12
BH 3
178
Champion League I
4,096
874
183
631
125
279
30
73
3
22
155
Champion League I
4,047
?
2,233
?
823
3,139
?
?
23
TH 12
BH 8
159
Champion League I
3,980
683
3,046
1,029
0
144
67
2
24
158
Champion League I
3,946
?
2,576
?
4,157
1,204
?
?
25
TH 11
BH 7
149
Champion League I
3,900
799
2,819
505
1,202
3,719
0
0
26
TH 12
BH 5
174
Champion League I
3,895
1,897
1,583
101
352
595
2
0
27
183
Champion League I
3,811
?
2,616
?
1,170
3,466
?
?
28
TH 9
BH 5
148
Champion League II
3,688
313
2,401
109
2,497
2,445
20
2
29
TH 12
BH 8
227
Champion League II
3,669
1,789
258
4,464
4,928
21,669
3,374
31
2
30
TH 11
BH 8
183
Champion League II
3,636
1,157
3,104
1,014
1,895
4,494
110
26
31
TH 12
BH 6
149
Champion League III
3,488
429
1,922
153
490
102
3
3
32
TH 11
BH 4
129
Champion League III
3,468
1,384
1,069
222
2
0
176
28
33
TH 12
BH 8
192
Champion League III
3,369
1,422
4,433
3,454
3,964
269
6
0
34
TH 12
BH 6
147
Champion League III
3,228
518
2,016
268
233
944
0
0
35
134
Champion League III
3,217
?
2,105
?
1,588
3,220
?
?
36
140
Master League I
3,199
?
2,529
?
62
67
?
?
37
158
Master League II
2,986
?
2,758
?
1,198
1,567
?
?
38
99
Master League II
2,897
?
1,862
?
2,008
2,656
?
?
39
TH 10
BH 7
105
Master League III
2,789
141
2,219
668
2,578
10,201
73
4
40
124
Master League III
2,774
?
1,928
?
95
398
?
?
41
118
Crystal League I
2,401
?
2,052
?
20
101
?
?
42
185
Crystal League II
2,334
?
3,938
?
10,974
8,412
?
?
43
TH 12
BH 7
152
Crystal League III
2,175
466
2,557
467
8,673
490
0
0
44
57
Silver League I
1,255
?
1,005
?
2
180
?
?
45
TH 11
BH 8
145
Silver League II
1,053
1,543
3,619
1,518
1,704
775
0
0