اوان گارد

Iran, Islamic Republic of
Clan Badge
36,409
4,000
32,502
Closed
2
Always
298
?
?

درخواست کولیدری⛔بی احترامی⛔رک اشتباه پرکردن⛔وارتو با هماهنگی بزن✅چالشتو کامل بزن✅دونات هم پر نکنی جایی واسه موندن نداری ___💪《evan gard》

Clan Bests

39,905
33,095
18
#8G8GLQLG
1
TH 12
BH 8
238
Legend League
5,371
1,193
1,435
3,914
1,589
6,723
1,709
16
0
2
TH 12
BH 8
218
Legend League
5,041
1,714
789
3,247
2,113
1,681
3,236
75
11
3
TH 12
BH 8
175
Titan League II
4,406
955
1,210
3,878
3,388
0
1,974
4
1
4
180
Titan League III
4,332
?
3,978
?
1,844
2,422
?
?
5
175
Titan League III
4,288
?
2,932
?
1,355
2,200
?
?
6
TH 11
BH 8
196
Champion League I
4,058
698
3,552
974
1,810
2,939
80
4
7
168
Champion League I
3,981
?
3,283
?
2,817
4,202
?
?
8
173
Champion League I
3,931
?
3,469
?
2,301
1,782
?
?
9
169
Champion League I
3,861
?
3,100
?
4,502
2,959
?
?
10
175
Champion League II
3,791
?
3,247
?
588
2,223
?
?
11
166
Champion League II
3,783
?
2,615
?
1,257
2,018
?
?
12
TH 12
BH 8
160
Champion League II
3,763
379
3,143
567
249
174
29
2
13
195
Champion League II
3,694
?
3,169
?
2,682
6,886
?
?
14
191
Champion League II
3,661
?
2,965
?
1,614
2,258
?
?
15
187
Champion League II
3,642
?
3,160
?
0
0
?
?
16
128
Champion League II
3,551
?
2,419
?
728
3,281
?
?
17
TH 12
BH 8
211
Champion League II
3,523
1,781
80
3,355
1,378
44
72
0
0
18
170
Champion League III
3,371
?
2,955
?
299
595
?
?
19
138
Champion League III
3,301
?
3,403
?
2,677
3,478
?
?
20
TH 11
BH 7
158
Champion League III
3,279
587
3,273
1,448
5,795
5,174
83
15
21
160
Master League I
3,155
?
2,217
?
30
67
?
?
22
140
Master League I
3,120
?
2,773
?
223
927
?
?
23
206
Master League II
2,857
?
3,818
?
1,381
0
?
?
24
126
Master League III
2,769
?
2,351
?
1,667
3,106
?
?
25
126
Master League III
2,656
?
1,807
?
201
827
?
?
26
181
Master League III
2,612
?
3,590
?
7,727
4,731
?
?
27
200
Crystal League I
2,590
?
4,359
?
6,477
472
?
?
28
190
Crystal League I
2,572
?
3,520
?
8,071
6,602
?
?
29
135
Crystal League I
2,564
?
2,273
?
2
240
?
?
30
123
Crystal League I
2,559
?
2,127
?
321
490
?
?
31
186
Crystal League I
2,520
?
2,561
?
0
0
?
?
32
103
Crystal League I
2,457
?
1,889
?
0
30
?
?
33
128
Crystal League II
2,356
?
1,873
?
4
101
?
?
34
138
Crystal League II
2,347
?
1,818
?
0
0
?
?
35
140
Crystal League II
2,288
?
2,820
?
0
0
?
?
36
109
Crystal League II
2,262
?
2,792
?
0
152
?
?
37
117
Crystal League II
2,252
?
2,131
?
0
172
?
?
38
144
Crystal League II
2,251
?
1,960
?
0
0
?
?
39
171
Crystal League II
2,237
?
3,118
?
1,573
466
?
?
40
138
Crystal League III
2,170
?
2,988
?
917
871
?
?
41
TH 11
BH 7
167
Crystal League III
2,083
797
2,531
695
322
67
3
9
42
105
Crystal League III
2,068
?
910
?
0
482
?
?
43
106
Gold League I
1,900
?
810
?
4
493
?
?
44
89
Gold League I
1,850
?
1,615
?
32
0
?
?
45
78
Gold League II
1,633
?
1,797
?
0
1,310
?
?
46
109
Gold League III
1,537
?
1,835
?
0
0
?
?
47
47
Silver League I
1,345
?
812
?
77
308
?
?
48
31
Silver League III
933
?
372
?
0
0
?
?