<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

1ST.VIETNAM

40
Invite only
Vietnam
5,000
Champion League II 50,423 46,068 0 Always 549 7 523
Clan Wars
Trophy Pushing

Clan 2 : 1ST❤️VIETNAM #2LJ99P2YP / Luật Clan 1ST.VIETNAM: Top cúp 50 Thấp nhất clan kick . Cuối Mỗi mùa giải Top 1 Cúp cao nhất và Top 1 Dnt quân nhiều nhất Clan sẽ Thăng Co-Leader. Nhập Gia Tuỳ Tục Yêu cầu đổi tên có Logo clan : 1ST❤️(tên)

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote