<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

141 Hà Nội

48
Anyone can join
Vietnam
4,200
Master League I 53,714 47,447 0 Always 233 1 103
Clan Wars
Clan War League
Clan Games

Yêu cầu : Online - Tự Giác - Trách Nhiệm . Id Hội phụ #2YUCCOC89 .Up 2 tướng nghỉ war . Zalo Hội : zalo.me/g/duveed185.

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote