<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap" />
Discord Bot
Login
Clan Badge

123 thích ABC

9
Anyone can join
Vietnam
3,000
Champion League II 9,126 9,443 0 Always 131 1 95
Clan Wars
Clan War League

123 ta cùng về đây.ae bốn bể là nhà quen nhau từ thuở cơ hàn sông cạn núi mòn,người đến người đi tôi vẫn chờ tình ae không bao giờ thay đổi.NGƯỜI TRI KỈ HÃY VỀ ĐÂY.🍻🍻🍻 o(^-^o)(o^-^)o d=(^o^)=b o(^o^)o✨️✨️✨️

Reputation 0

Clan Wars
0 Upvote
Clan War League
0 Upvote
Trophy Pushing
0 Upvote
Clan Games
0 Upvote
International
0 Upvote
Donations
0 Upvote
Friendly
0 Upvote
Talkative
0 Upvote