یوز پلنگ ایرانی

إيران
Clan Badge
40,408
2,500
50,552
بدعوه فقط
0
دائماً
242
?
?

سلام به برترین و قدیمی ترین کلن ایرانی در مپ بیلدر بیس خوش اومدید با دو شعبه قدرتمند یوز پلنگ ایرانی ۱و ۲ ایدی کانال [email protected]ايدی لیدر[email protected]

أفضليات القبيلة

43,467
54,941
16
#L882LU9V
1
قاعة مدينة 12
BH 8
213
الدوري الأسطوري
5,129
849
1,167
4,649
3,552
839
1,924
19
2
2
قاعة مدينة 12
BH 8
191
الدوري الأسطوري
5,088
938
5,016
3,069
3,081
6,531
53
2
3
قاعة مدينة 12
BH 8
211
الدوري الأسطوري
5,073
1,018
2,944
4,145
2,554
8,316
3,033
11
2
4
193
الدوري الأسطوري
5,033
?
5,184
?
307
84
?
?
5
قاعة مدينة 12
BH 8
215
دوري تيتان I
4,908
753
137
5,501
4,069
7,881
4,151
34
2
6
قاعة مدينة 12
BH 8
192
دوري تيتان I
4,863
527
1,361
4,848
2,371
110
112
27
1
7
قاعة مدينة 12
BH 8
207
دوري تيتان II
4,464
245
190
4,832
3,503
6,543
7,905
2
0
8
قاعة مدينة 12
BH 8
180
دوري تيتان III
4,355
948
4,763
3,408
1,448
2,108
9
5
9
قاعة مدينة 12
BH 8
161
دوري تيتان III
4,254
482
4,869
5,666
264
2,804
3
1
10
قاعة مدينة 12
BH 8
186
دوري تيتان III
4,179
729
290
5,069
3,017
2,063
2,114
7
1
11
قاعة مدينة 12
BH 8
183
دوري تيتان III
4,165
471
4,821
1,700
410
668
2
7
12
قاعة مدينة 12
BH 8
176
دوري الأبطال I
3,920
841
4,289
2,304
172
542
6
8
13
قاعة مدينة 10
BH 8
166
دوري الأبطال I
3,897
508
5,072
3,515
2,833
1,924
22
10
14
قاعة مدينة 12
BH 8
221
دوري الأبطال I
3,835
1,075
5,404
2,916
101
184
133
66
15
قاعة مدينة 12
BH 8
163
دوري الأبطال II
3,790
0
4,889
2,864
12,601
4,891
286
28
16
قاعة مدينة 10
BH 8
149
دوري الأبطال II
3,788
1,022
4,649
3,399
37
1,390
54
5
17
قاعة مدينة 12
BH 8
181
دوري الأبطال II
3,759
1,040
23
4,611
2,857
0
105
0
0
18
قاعة مدينة 12
BH 8
207
دوري الأبطال II
3,641
843
1,099
5,357
5,706
0
30
70
33
19
قاعة مدينة 11
BH 8
172
دوري الأبطال II
3,584
500
5,458
7,553
35
201
35
0
20
قاعة مدينة 11
BH 8
211
دوري الأبطال II
3,581
1,086
4,851
2,323
2,100
1,091
3
10
21
قاعة مدينة 11
BH 8
152
دوري الأبطال III
3,460
667
4,977
2,766
197
539
43
9
22
قاعة مدينة 10
BH 8
154
دوري الأبطال III
3,297
306
4,519
6,233
200
1,091
10
5
23
148
دوري الأبطال III
3,229
?
4,357
?
117
308
?
?
24
قاعة مدينة 12
BH 8
170
دوري الأبطال III
3,218
510
4,350
2,823
76
70
0
0
25
قاعة مدينة 12
BH 8
228
دوري المحتنرف I
3,199
720
1,825
5,417
5,588
7,528
2,200
15
54
26
قاعة مدينة 12
BH 8
166
دوري المحتنرف I
3,194
786
4,908
3,342
0
1,283
14
14
27
قاعة مدينة 12
BH 8
135
دوري المحتنرف I
3,189
1,093
5,008
2,292
82
236
14
0
28
قاعة مدينة 12
BH 8
169
دوري المحتنرف I
3,189
1,318
4,030
4,648
0
126
0
0
29
قاعة مدينة 12
BH 8
205
دوري المحتنرف I
3,128
8
4,358
1,569
1,836
124
209
200
30
قاعة مدينة 12
BH 8
185
دوري المحتنرف I
3,079
211
4,870
4,279
179
0
158
34
31
قاعة مدينة 10
BH 8
170
دوري المحتنرف I
3,075
810
4,614
6,001
1,239
1,543
17
13
32
قاعة مدينة 10
BH 8
130
دوري المحترف II
2,991
380
4,715
4,012
655
1,927
83
10
33
قاعة مدينة 12
BH 8
196
دوري المحترف II
2,991
49
81
4,204
1,764
1,038
112
44
70
34
قاعة مدينة 11
BH 8
176
دوري المحترف II
2,961
729
5,242
3,890
0
0
45
2
35
قاعة مدينة 11
BH 8
158
دوري المحترف II
2,933
295
4,489
2,085
0
0
0
0
36
قاعة مدينة 10
BH 8
152
دوري المحترف II
2,930
488
4,434
4,440
37
345
0
0
37
قاعة مدينة 11
BH 8
143
دوري المحترف II
2,928
188
5,353
5,352
179
66
35
13
38
قاعة مدينة 12
BH 8
171
دوري المحترف II
2,832
632
4,689
2,327
114
522
3
3
39
قاعة مدينة 10
BH 8
147
دوري المحترف II
2,807
405
4,915
1,532
982
588
2
1
40
قاعة مدينة 11
BH 8
172
دوري المحترف III
2,786
967
4,656
2,952
128
502
0
0
41
قاعة مدينة 10
BH 8
149
دوري المحترف III
2,771
256
4,550
3,364
40
102
0
0
42
قاعة مدينة 12
BH 8
213
دوري المحترف III
2,727
1,113
1,780
5,029
4,991
4,640
1,020
69
79
43
قاعة مدينة 12
BH 8
217
دوري المحترف III
2,724
886
4,691
4,829
5,465
5,260
25
26
44
قاعة مدينة 11
BH 8
170
الدوري الكريستالي I
2,577
609
5,225
4,623
40
426
66
44
45
قاعة مدينة 11
BH 8
161
الدوري الكريستالي II
2,329
430
4,877
3,743
42
3,075
53
30
46
قاعة مدينة 11
BH 8
168
الدوري الذهبي II
1,738
498
5,643
9,691
256
531
63
27
47
قاعة مدينة 7
BH 8
90
الدوري الفضي II
1,058
3
4,759
1,989
0
0
0
0